Redefining the kilogram, the kelvin, the ampere and the mole: why you should care even though you won’t notice? / Ailddiffinio’r cilogram, y kelvin, yr amper a’r môl: pam y dylech boeni er na wnewch chi sylwi?

Thu Feb 21 2019 at 01:30 pm to 03:00 pm
Small Chemistry Lecture Theatre 1.122, Main Building, Cardiff, United Kingdom

Small Chemistry Lecture Theatre 1.122, Main Building, Cardiff, United Kingdom

Created By:
Cardiff University
Spread the word
Progress in science and engineering is often linked to progress in metrology. If we cannot measure something then we cannot begin to understand it (science) or improve it (engineering). And better measurement leads to better understanding and control.

Measurement is the quantitative comparison of an unknown quantity with a standard. In the International System of Units – the ‘SI’ – there are seven standard quantities called the ‘base units’: the second, metre, kilogram, ampere, kelvin, candela and mole. The perfection with which these definitions can be made real, represents a fundamental limit to achievable measurement uncertainty. In order to remove these limits, from May 2019 there will be subtle but profound changes in the definitions of four of these base units – the kilogram, ampere, kelvin and mole. 

In this talk Michael de Podesta will explain the rationale for the forthcoming changes and why, even though you are unlikely to personally or professionally notice any changes, you should be happy about them.

Michael de Podesta is a physicist specialising in temperature metrology in the National Physical Laboratory (NPL) Temperature and Humidity Group. He led the research team that produced an estimate of the Boltzmann constant with the second lowest uncertainty ever (L) and published the most accurate temperature measurements in history (J). He is interested in all aspects of metrology and communicates with the public through talks and demonstration lectures. He writes a blog at http://protonsforbreakfast.org 

Michael graduated with a BSc from Sussex University in 1981 and then in 1985 completed a DPhil in the electronic properties of metals at cryogenic temperatures. After postdoctoral work at Bristol University, he was appointed a lecturer at the University of London in 1987, and joined NPL in 2000.

13:30 - Lecture15:00 - Event closes

Please note that when registering, your data will be held in accordance with our privacy statement, which can be viewed here.

This event will be delivered through the medium of English.

----------------------------------------------------------------------

Mae datblygiad mewn gwyddoniaeth a pheirianneg yn aml yn gysylltiedig â chynnydd mewn mesureg. Os na allwn ni fesur rhywbeth, ni allwn ddechrau ei ddeall (gwyddoniaeth) na’i wella (peirianneg). Ac mae gwell mesuriad yn arwain at well dealltwriaeth a rheolaeth.

Mesur yw’r gymhariaeth feintiol o faint anhysbys â mesuriad safonol. Yn y System Unedau Rhyngwladol – yr ‘SI’ – ceir saith mesur safonol a elwir yn ‘unedau sylfaen’: eiliad, metr, cilogram, amper, kelvin, candela a môl. Mae’r perffeithrwydd sydd ei angen i wneud y diffiniadau hyn yn real yn cynrychioli terfyn sylfaenol i ansicrwydd mesuriadau cyraeddadwy. Er mwyn dileu’r terfynau hyn, o fis Mai 2019 bydd newidiadau cynnil ond difrifol i ddiffiniadau’r pedair uned sylfaen hyn – y cilogram, y kelvin, yr amper a’r môl. 

Yn ei sgwrs, bydd Michael de Podesta yn esbonio’r rhesymeg y tu ôl i’r newidiadau arfaethedig a pham, er y byddwch yn annhebygol o sylwi ar unrhyw newidiadau yn bersonol nac yn broffesiynol, y dylech fod yn hapus amdanynt.

Mae Michael de Podesta yn ffisegydd sy’n arbenigo mewn mesureg tymheredd yng Ngrŵp Tymheredd a Lleithder Y Labordy Ffisegol Cenedlaethol (NPL). Arweiniodd y tîm ymchwil a oedd yn gyfrifol am greu amcangyfrif o’r Boltzmann constant gyda’r ail lefel isaf o ansicrwydd erioed () a chyhoeddi’r mesuriadau tymheredd mwyaf cywir mewn hanes (). Mae ganddo ddiddordeb ym mhob agwedd ar fesureg ac mae’n cyfathrebu â’r cyhoedd drwy sgyrsiau a darlithoedd arddangos. Mae’n ysgrifennu blog ar http://protonsforbreakfast.org  

Graddiodd Michael gyda BSc o Brifysgol Sussex yn 1981 ac fe gwblhaodd DPhil yn 1985 mewn priodweddau electronig metelau ar dymereddau cryogenig. Ar ôl gwneud gwaith ôl-ddoeuthurol ym Mhrifysgol Bryste, cafodd ei benodi yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Llundain ym 1987, ac ymunodd ag NPL yn 2000.

13:30 - Darlith15:00 - Diwedd y digwyddiad

Wrth gofrestru, noder y bydd eich data yn cael ei gadw yn unol â'n datganiad preifatrwydd, sydd ar gael yma.

Cynhelir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.
InfluenceMy Influence
Nonprofit
Is this event associated with a nonprofit?
Hour Tracking
Track your hours of participation, volunteerism, and community service. Track
Discount & Promotions
Find coupons, discounts, and promotions. Explore
Rewards
You must login to receive rewards. View
Created By:
Cardiff University
Spread the word